“Babel” Ogólnopolski Imigrancki Slam Poetycki / Immigrant Poetry Slam

“Babel” Ogólnopolski Imigrancki Slam Poetycki / Immigrant Poetry Slam

23.04.2021

18.00

Gagarina 37a, Toruń

Wstęp wolny!

 

“Poezja nie wyklucza,
choć szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
Nie dopuszcza się etykietowania,
nie szuka równiejszych,
nie unosi się rymem,
nie pamięta segregacji;
nie cieszy się z nieporozumień
lecz współweseli się z weną.
Brak rymu znosi,
Natchnieniu wierzy,
w emocjach pokłada nadzieję,
slamy przetrzyma…”
POECI i POETKI!
Zapraszamy Was na pierwszy w Toruniu
Imigrancki Slam Poetycki BABEL!
Po wielu rozmowach, naradach i dyskusjach Fundacja You Plan Culture i klub Od Nowa postanowiły połączyć siły i stworzyć coś o co nikt nie prosił, ale każdy potrzebował
Wychowani na piosenkach Johna Lenona, przekonani że “all you need is poetry”,  postanowiliśmy zaprosić na toruńską scenę WSZYSTKICH, którym bliska jest poezja; tych którzy publikują na swoich „fanpejdżach” i tych, którzy wciąż piszą do szczelnie zamkniętej szuflady; tych, którzy byli już nagradzani i tych, którzy mdleją tuż po wyjściu na scenę.
Bez znaczenia jest język w którym mówicie i piszecie na co dzień!
Pierwszy raz otwieramy scenę Od Nowy na wszystkie języki świata!
“Zbudujemy sobie Babel, a wierzchołek poezji będzie sięgał nieba…”
Chcesz wziąć udział? Nic prostszego!
➡️
Napisz wiersz (najlepiej kilka, między 3-5 utworów powinno wystarczyć do finału) w tematyce migranckiej. Co się kryje pod tym pojęciem? Wszystko!
✅
granice i ich brak,
✅emigracje i imigracje (zarówno te do innych krajów, jak i w głąb samego siebie),
✅sytuacja polityczna i wojny, te rozumiane dosłownie i metaforycznie,
✅wyjazdy do dalekich krajów (Sosnowiec i Radom również się liczą),
poczucie obcowania i wyobcowania (zgubić się można wszędzie).
📧
Wyślij go nam w języku polskim, lub swoim języku ojczystym (ale w tym przypadku dorzuć jeszcze polskie lub angielskie tłumaczenie) na adres poszerz.swiatopoglad@gmail.com
Walczcie słowem jak orężem – z systemem, ustrojem i emocjami. Piszcie i wysyłajcie do nas teksty, a my zaprosimy do siebie 20 osób z którymi spotkamy się na Slamie Poetyckim.
Planujemy spotkać się z Wami na scenie klubu OdNowa, jednak jeśli nie będzie takiej możliwości zobaczymy się online
Łączna pula nagród to 800 PLN 
MACIE PYTANIA? PISZCIE DO NAS: poszerz.swiatopoglad@gmail.com
Regulamin: http://youplanculture.com/babel/
Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele-Funduszu Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

 

POETS!
We are pleased to invite you to the first one in Toruń Immigrant Slam Poetic BABEL!
April 23, 2021 18:00
Poetry does not except,
although it seeks applause,
is not proud,
does not indulge labeling,
does not redefine equality,
doesn’t blow with the rhyme,
Doesn’t dwell on divisions,
Does not derive enjoyment from misapprehension,
There again, rejoices with the afflatus,
Endures rhyme’s vacancy,
In afflation it trusts,
Pins faith on emotions,
Will outlast the slams.
Convinced that “All you need is… poetry”, we would like to invite on our stage in Toruń everyone who is close to poetry. Those who publish on their fan pages and those who still hide their work into a drawer; those who have already received awards and those who pass out right after going on stage.
The language in which you speak and write every day is irrelevant!
For the first time, we open OdNowa Stage to all languages of the world!
We will build ourselves Babel, and the apex of the poetry will reach heaven.
Do you want to participate? Nothing easier!
➡️ Write a poem (preferably a few, between 3-5 works should be enough for the final) on the topic of migration. What does this mean? Everything!
✅borders and their lack,
✅emigration and immigration (both – to – other countries and into oneself),
✅political situation and wars, those understood literally and metaphorically,
✅travelling to distant countries (short distance also counts),
feeling of communion and alienation (you can get lost anywhere).
📧 Send it to us in Polish or your native language (but in this case, add a Polish or English translation).
Fight with words as with weapons – against the system, structures and emotions. Write and send us texts. Then we will invite 20 people with whom we will meet at the Poetry Slam.
We plan to meet you on the stage of OdNowa Club, but if it is not possible, we will see you online 
The total prize pool is PLN 800 
DO YOU HAVE ANY QUESTIONS? WRITE TO US: poszerz.swiatopoglad@gmail.com
Regulations: http://youplanculture.com/babel/